TERMENI, CONDIȚII și ACORD

Dr. Cezar: „Ia-ți sănătatea în propriile mâini”

PRESTATORUL, reprezentat prin SC REVIVE MEDICAL SRL, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/2094/15.06.2022 și cod unic de înregistrare 46297610, pune la dispoziţia Beneficiarului un pachet de servicii, denumit Programul “Ia-ți sănătatea în propriile mâini”, constând în conferință şi workshop.

BENEFICIARUL este persoana fizică sau juridică care achiziţionează programul “Ia-ți sănătatea în propriile mâini”.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin completarea Formularului de Înscriere și prin achitarea taxei de participare, Beneficiarul acceptă Termenii și Condițiile acestui program, indiferent dacă a fost semnat sau nu un act scris.

DURATA ACORDULUI

Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data plății și completării Formularului de Înscriere, și se încheie odată cu finalizarea evenimentului pe care l-a ales Beneficiarul.

PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

5.1 Prețul programului este de 165 lei pentru conferință, respectiv 600 lei pentru conferință şi workshop, în limita locurilor disponibile.
5.2 Plata se poate face prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în decurs de 24 ore de la primirea emailului cu detaliile de plată.
5.3 Sumele achitate în avans sunt nereturnabile în ultimele 72 ore dinaintea începerii programului, cât și în cazul retragerii în decursul programului, indiferent de motivul retragerii, exceptând clauza de forță majoră a acestui acord.
5.4 Exceptând situațiile de forță majoră, în cazul în care Beneficiarul nu mai participă la program, va trebui să notifice Prestatorul cu cel puțin 72 ore înainte de începerea Programului pentru a putea beneficia de returnarea sumei achitate. Aceste măsuri sunt necesare, deoarece Programul „Ia-ți sănătatea în propriile mâini” presupune pregătiri logistice, blocarea de locuri la conferință şi la workshop, achiziția de produse, contractarea partenerilor etc – costuri nerambursabile indiferent de motivele retragerii Beneficiarului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1 Obligațiile Prestatorului
a) Să pună la dispoziţia Beneficiarului Programul „Ia-ți sănătatea în propriile mâini”, conform informațiilor furnizate în materialele de prezentare.
b) Să ofere Beneficiarului toate informațiile necesare pentru facilitarea accesului la program.
c) Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții, la termenele stabilite în mod unilateral de către Prestator.
6.2 Obligațiile Beneficiarului
a) Să achite prețul convenit pentru pachetele contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata comunicate de Prestator, acesta din urma este absolvit de obligația acordării accesului Beneficiarului la Programul „Ia-ți sănătatea în propriile mâini”.
b) Să participe la toate activitățile din program, iar dacă lipsește să își asume faptul că informația pierdută poate să nu fie recuperată.
c) Să respecte întocmai, integral şi la timp toate instrucțiunile pe care Prestatorul i le furnizează pe toată perioada programului, inclusiv liniștea nobilă, conduita de comportament sau recomandările legate de activitățile din program.

CONSIMȚĂMÂNT ȘI RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
7.1 Beneficiarul își dă acordul expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de către prestator).
7.2 Beneficiarul își dă acordul expres ca înregistrările foto, audio și video care se vor realiza în cadrul activităților proiectului „Ia-ți sănătatea în propriile mâini”, organizat de către Prestator, și care pot conţine și imaginea Beneficiarului, să poată fi folosite în scopul documentării şi promovării evenimentului, în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă aferente și/sau în legătură cu proiectul și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (site-uri și pagini din rețele de socializare).
7.3 Prestatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru eventualele accidentări, pierderi ori daune personale datorate nerespectării regulilor de conduită, circumstanțelor, vremii, incendiilor, acțiunilor guvernamentale sau a altor autorități, precum nici în caz de război, greve, acțiuni teroriste, furturi, epidemii, situații de carantină, incidente periculoase în spațiul aerian, maritim sau terestru, sau pentru orice alte acțiuni sau incidente care depășesc puterea de control. Prestatorul își rezervă dreptul de a opera modificări rezonabile de itinerariu și program, atunci când aceasta se impune, pentru a feri grupul de risc, pentru a asigura confortul optim și bunăstarea participanților.

ÎNCETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord încetează în următoarele cazuri:
10.1. prin acordul scris al ambelor parti;
10.2. prin rezilierea contractului.
Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe). Dacă comportamentul, comunicarea sau interacțiunea față de Prestator, colaboratori, asociați, membrii staff-ului sau ceilalți participanți este una neadecvată și în cazul nerespectării instrucțiunilor, conduitei, ținutei sau regulilor de bună purtare, practică și participare în program, Prestatorul își rezervă dreptul de a exclude Beneficiarul din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului.

FORŢA MAJORĂ

Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 (șapte) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Prestatorul are dreptul de a propune Beneficiarului alte două posibile date pentru a participa la programul „Ia-ți sănătatea în propriile mâini”, în aceleași condiții, la aceleași standarde și conținând același set de servicii, stabilite în momentul achitarii programului care face obiectul contractului în cauză.
Prin derogare de la art. 1, va constitui caz de forță majoră și prelungirea măsurilor luate de statul român în combaterea pandemiei COVID-19, precum și luarea unor noi astfel de măsuri, dacă aceste împrejurări împiedică, total sau parțial, executarea obligațiilor Prestatorului la locul și la data stabilite inițial pentru desfășurarea evenimentului.

LITIGII

Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu reuşesc soluționarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.

CLAUZE FINALE

Părţile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către Prestator cu acordul părților contractante. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere niciun alt contract încheiat între Părţi.
Citind acest acord, am luat la cunoștință toate prevederile și declar că sunt de acord cu acestea.

Pentru a te abona la newsletter-ul Dr. Cezar, te rugăm să bifezi această casetă și să apeşi butonul de trimitere. Te poți dezabona în orice moment, urmând link-ul de dezabonare din e-mailurile noastre. Vom procesa informațiile tale personale pe baza consimțământului tău.