TERMENI, CONDIȚII și ACORD
Vivertine Camp by Dr. Cezar

 

PRESTATORUL, reprezentat prin SC REVIVE MEDICAL SRL, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/883/2016 și cod unic de înregistrare 35907062, pune la dispoziţia Beneficiarului un pachet de servicii, denumit Programul “Vivertine Camp”, constând în conferințe, activități recreative și sportive, cazare și alimentație.

BENEFICIARUL este persoana fizică sau juridică care achiziţionează programul “Vivertine Camp”. 

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin completarea Formularului de Înscriere de pe site-ul www.doctorcezar.ro și prin achitarea taxei de participare, Beneficiarul acceptă Termenii și Condițiile acestui program, indiferent dacă a fost semnat sau nu un act scris.

DURATA ACORDULUI

Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data plății și completării Formularului de Înscriere, și se încheie odată cu finalizarea evenimentului pe care l-a ales Beneficiarul.

PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

5.1 Prețul programului este comunicat pe pagina de vânzare Vivertine Camp (în funcție de perioada lansării și a promovării). 

5.2 Plata se poate face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii. 

5.3 Sumele achitate în avans sunt nereturnabile în ultimele 7 zile dinaintea începerii programului, cât și în cazul retragerii în decursul programului, indiferent de motivul retragerii, exceptând clauza de forță majoră a acestui acord.

5.4  Exceptând situațiile de forță majoră, în cazul în care Beneficiarul nu mai participă la program, va trebui sa notifice Prestatorul cu cel puțin 7 zile înainte de începerea Programului pentru a putea beneficia de returnarea a maxim 70% din valoarea achitată sau de un credit de 110% din valoarea achitată, ce va putea fi folosit pentru achiziția altor programe sau servicii furnizate ulterior de către Prestator. Aceste măsuri sunt necesare, deoarece Programul Vivertine Camp presupune pregătiri logistice, blocarea de locuri de cazare, achiziția de produse și prepararea de alimente, contractare parteneri invitați, etc – costuri nerambursabile indiferent de motivele retragerii Beneficiarului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1 Obligațiile Prestatorului

  1. a) Să pună la dispoziţia Beneficiarului Pachetul Vivertine Camp, conform informațiilor furnizate în materialele de prezentare.
  2. b) Să ofere Beneficiarului toate informațiile necesare pentru facilitarea accesului la program.
  3. c) Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții, la termenele stabilite în mod unilateral de către Prestator.

6.2 Obligațiile Beneficiarului

  1. a) Să achite prețul convenit pentru pachetele contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata comunicate de Prestator, acesta din urma este absolvit de obligația acordării accesului Beneficiarului la Pachetul Vivertine Camp.
  2. b) Să participe la toate activitățile din program, iar dacă lipsește să își asume faptul că informația pierdută poate să nu fie recuperată. 
  3. c) Să respecte întocmai, integral şi la timp toate instrucțiunile pe care Prestatorul i le furnizează pe toată perioada programului Vivertine Camp, inclusiv liniștea nobilă, conduita de comportament sau recomandările legate de activitățile din program.

CONSIMȚĂMÂNT ȘI RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

7.1 Beneficiarul își dă acordul expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de către prestator.

7.2 Beneficiarul își dă acordul expres ca înregistrările foto, audio și video care se vor realiza în cadrul activităților proiectului Vivertine Camp, organizat de către Prestator, și care pot conţine și imaginea Beneficiarului, să poată fi folosite în scopul documentării şi promovării evenimentului, în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (exemplu spoturi TV, reviste) aferente și/sau în legătură cu proiectul și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (site-uri și pagini din rețele de socializare).

7.3 Prestatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru eventualele accidentări, pierderi ori daune personale datorate nerespectării regulilor de drumeție, circumstanțelor, vremii, incendiilor, acțiunilor guvernamentale sau a altor autorități, precum nici în caz de război, greve, acțiuni teroriste, furturi, epidemii, situații de carantină, incidente periculoase în spațiul aerian, maritim sau terestru, sau pentru orice alte acțiuni sau incidente care depășesc puterea de control. Prestatorul își rezervă dreptul de a opera modificări rezonabile de itinerariu și program, atunci când aceasta se impune, pentru a feri grupul de risc, pentru a asigura confortul optim și bunăstarea participanților.

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Beneficiarul se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina Beneficiarului timp de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora, precum și orice împrejurare relevantă legată de Beneficiar (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de către Prestatorul sau terți, primită de către PRESTATOR în formă scrisă, orală sau în orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la: a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activității desfășurate; b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului; c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise. În cazul în care se dovedește că a încălcat obligația de confidențialitate, va datora Prestatorului penalități egale cu prejudiciul cauzat. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu programul Vivertine Camp se poate face de către Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care Beneficiarul pune la dispoziţia unui terţ informații, materialele, rețete, poze/filmari, fără acordul explicit al Prestatorului, acesta va fi ţinut la plata către Prestatorul a sumei de 10.000 eur/obligaţie încălcată cu titlu de daune-interese.

CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Beneficiarul garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte programe care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziţia sa de către Prestator. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut la plata daunelor-interese către Prestator, al căror cuantum este de minim 10.000 euro. În măsura în care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, Prestatorul va fi îndreptățit la repararea integrala a prejudiciului. Obligaţia de neconcurență, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina Beneficiarului timp de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului contract.

ÎNCETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord încetează în următoarele cazuri:

10.1.  prin acordul scris al ambelor parti;

10.2.  prin rezilierea contractului.

Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe). Dacă comportamentul, comunicarea sau interacțiunea fata de Prestator, colaboratori, asociați, membrii staff-ului sau ceilalți participanți este una neadecvată și în cazul nerespectării instrucțiunilor, conduitei, ținutei sau regulilor de bună purtare, practică și participare in program, Prestatorul își rezervă dreptul de a exclude Beneficiarul din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului. 

FORŢA MAJORĂ

Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 (șapte) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Prestatorul are dreptul de a propune Beneficiarului alte două posibile date pentru a participa la programul Vivertine Camp, în aceleași condiții, la aceleași standarde și continand același set de servicii, stabilite în momentul achitarii programului care face obiectul contractului în cauză.

Prin derogare de la art. 1, va constitui caz de forță majoră și prelungirea măsurilor luate de statul român în combaterea pandemiei COVID-19, precum și luarea unor noi astfel de măsuri, dacă aceste împrejurări împiedică, total sau parțial, executarea obligațiilor Prestatorului la locul și la data stabilite inițial pentru desfășurarea evenimentului.

În contextul pandemiei de SARS-COV 2, infectarea beneficiarului sau a oricărui membru al familiei sale cu acest virus ori instituirea cu privire la aceștia a carantinei ori a măsurilor de izolare la domiciliu potrivit reglementărilor în domeniu, nu reprezintă o cauză de forță majoră, nefiind un eveniment absolut imprevizibil ori insurmontabil. Drept urmare, în cazul apariției unei astfel de situații nedorite, ce ar face imposibilă prezența Beneficiarului în tabără, Prestatorul va fi scutit de returnarea sumei reținute în valoare de 30% din valoarea totală a taxei de participare. În cazul în care Beneficiarul cesionează contractul către un alt Beneficiar, acesta poate recupera exclusiv de la acesta din urma orice suma plătită până la acel moment Prestatorului.

LITIGII

Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu reuşesc soluționarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.

CLAUZE FINALE

Părţile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către Prestator cu acordul părților contractante. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere niciun alt contract încheiat între Părţi.

Citind acest acord, am luat la cunoștință toate prevederile și declar că sunt de acord cu acestea.